Patenty a užitné vzory, 28. února 2024

Patent a jak o něj mohu přijít?

Je možné zrušit cizí patent? Může někdo jiný omezit platnost vašeho patentu? A za jakých dalších podmínek můžete o svůj patentem chráněný monopol přijít?

Přijít o patent nebo užitný vzor můžete několika způsoby, nejčastěji:

  • uplynutím maximální doby platnosti patentu nebo užitného vzoru
  • neuhrazením udržovacích poplatků patentu nebo neobnovením užitného vzoru
  • tím, že někdo jiný úspěšně zruší nebo omezí váš patent nebo vymaže užitný vzor
  • prohráním sporu o vlastnictví patentu

Maximální platnost patentu nebo užitného vzoru

Uplynutí maximální doby platnosti je nejméně bolestivá varianta pro vlastníka a nejvíce nepříjemná pro třetí strany. Patenty i užitné vzory totiž mají vždy omezenou maximální dobu platnosti, po které o svůj patentem chráněný monopol přicházíte a kdokoli jej může volně využívat. V současnosti je tato maximální doba platnosti prakticky po celém světě 20 let od podání přihlášky vynálezu v daném státě. 

Výjimkou jsou léčiva, kde lze získat ještě tzv. ochranná dodatková osvědčení, která prodlouží platnost monopolu až o 5 let.

Maximální doba platnosti užitných vzorů se v jednotlivých zemích liší – nejčastěji je to 10 let od podání přihlášky – toto platí například pro Českou republiku, Slovensko, Polsko nebo Německo.

Neuhrazení udržovacích poplatků

Pro udržení platnosti patentu je nutné včasně hradit udržovací poplatky. Ve většině teritorií musíte udržovací poplatky uhradit jednou za rok a postupně se jejich výše zvyšuje. V některých zemích je nutné hradit udržovací poplatky již po podání přihlášky (tedy před udělením), v jiných až po určité lhůtě (například 3 let), v dalších pak až po udělení patentu. V případě užitných vzorů je pak nutné provádět obnovu zápisu, kdy frekvence záleží na národních úpravách.

Když neuhradíte udržovací poplatky nebo nepožádáte o obnovu, a to ani v dodatečné poshověcí lhůtě (pokud taková v daném státě existuje), platnost patentu či užitného vzoru končí a právo zaniká bez možnosti jej opět obnovit. Účinky neuhrazení udržovacího poplatku jsou okamžité, bez zpětné platnosti (ex nunc) a dochází k nim nesplněním úkonu k poslednímu dni lhůty.

Zrušení patentu nebo výmaz užitného vzoru

Může se stát, že úřad udělí patent nebo zapíše užitný vzor v rozporu s podmínkami. Proto je možné, aby třetí strany takové patenty či užitné vzory zneplatnily.

Patent může být zrušen, pokud třetí strana prokáže, že podmínky udělení opravdu nesplňuje. Například může prokázat, že ke dni podání nebyl předmět vynálezu nový nebo nezahrnoval vynálezecký krok.

U užitného vzoru je postup obdobný, s tím rozdílem, že nejde o zrušení, ale o návrh na výmaz z rejstříku. Užitné vzory jsou zapsány bez věcného průzkumu (tzn. příslušný úřad neprověřuje jejich novost ani dostatečnou tvůrčí činnost), mohou být tedy snadněji zrušeny.

Návrh na zrušení nebo návrh na výmaz může mít tři výsledky:

  1. úplné zrušení patentu nebo úplný výmaz užitného vzoru
  2. částečné vyhovění návrhu na zrušení – výsledkem může být změna patentových nároků a patent zůstane v platnosti v pozměněném znění
  3. při neúspěšném návrhu zůstává patent nebo užitný vzor v platnosti beze změn

Účinky zrušení patentu nebo užitného vzoru (a taktéž účinky změn patentových nároků v případě částečného vyhovění návrhu na zrušení) jsou od počátku a se zpětnou platností (ex tunc).

Prohraný spor o vlastnictví patentu

Další možností, jak o patent přijít, je, když na něj nemáte právo. Ke zpochybnění vašeho práva vlastnit patent může dojít v případě, že nemáte správně upraveny vztahy mezi přihlašovatelem a původcem, případně s jinou právnickou osobou, která se na vývoji podílela (například univerzitou, konstrukční kanceláří a podobně).

Je proto nutné, abyste měli vhodně a v souladu se zákonem upravené vztahy se všemi původci řešení, případně i s právnickými osobami, které vynález vytvořily. K jejich správnému nastavení vám pomůže IP Scan.

Zákon pamatuje i na případy, kdy původce je zaměstnancem přihlašovatele (a tedy např. vymyslel vynález v rámci své pracovní náplně). Při správně upravených vztazích má právo na patent zaměstnavatel, nikoli zaměstnanec.


Související webináře

Patenty a užitné vzory
15. listopadu 2023

Kdy patentovat, a kdy ne?

Číst více