Dotace na služby patentových zástupců

Ušetřete až 75 % za rešerše, zpracování přihlášek i odpovědi na výměr

Dotace se vztahuje například na:

 • Přípravu přihlášky patentu, ochranné známky, užitného nebo průmyslového vzoru
 • Poskytování odborné pomoci a poradenství
 • Zastupování před úřady v ČR i zahraničí
 • Reakce na výměr, rešerše, překlady
 • Správní poplatky hrazené příslušným úřadům, pokud jsou fakturovány zástupcem

 

Jedná se o uskutečněné i plánované výdaje za všechny služby fakturované patentovými zástupci od 1.1.2021 do zveřejnění patentových přihlášek, nebo registrace ostatních práv.

Doplňující informace

Minimální výše dotace

Poskytovaná podpora se pohybuje mezi hranicí 50 tis. Kč – 500 tis. Kč na dotační projekt.

Každý žadatel může podat více žádostí, ale jednotlivé projekty by spolu neměly souviset.

K proplacení dotace dochází až zpětně po úspěšném ukončení projektu. Tím je v případě patentu zveřejnění patentové přihlášky, u ostatních práv jejich registrace. Pokud v žádosti zahrnujete více přihlášek, k ukončení projektu dochází po zveřejnění/registraci poslední.

Míra podpory 75 %

Výše této podpory přitom nesmí přesáhnout 500 tis. Kč.

Výzva Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I spadá do režimu de minimis. Je tedy také omezena hranicí 200 tis. EUR, které může daný podnik za poslední 3 účetní období čerpat.

Ověřte si své de minimis

Poskytovatel dotace

Dotaci poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci výzvy Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva III.

Výzva je součástí programu OP TAK 2021-2027 (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost).

Oficiální informace o výzvě

Ukončení sběru žádostí

Své žádosti můžete podávát do data zveřejnění vaší přihlášky patentu, případně do zápisu ostatních práv, nejpozději však do 31.12.2025.

Kdo může žádat o dotaci

O podporu v rámci této výzvy mohou žádat malé nebo střední podniky (SME), organizace pro výzkum a šíření znalostí i fyzické osoby podnikající v ČR.

SME podnik má méně než 250 zaměstnanců a obrat ≤ 50 milionů EUR, nebo bilanční sumou roční rozvahy ≤ 43 milionů EUR.

Podpora se nevztahuje na projekty s realizací na území kraje Praha.

Kdy lze podat žádost

Žádosti lze podat pouze poté, co máte již podanou přihlášku patentu nebo jiného práva. Pokud žádnou nemáte, ale teprve plánujete, nasměrujeme vás na příslušné kolegy a společně sladíme ideální postup.

Žádost o dotaci však musíte stihnout podat předtím, než je vaše přihláška patentu zveřejněna (obvykle do 18 měsíců), a zároveň před 31.12.2025.

Příklad

V červnu 2022 jste podali českou patentovou přihlášku, na kterou jste v červnu 2023 navázali mezinárodní PCT přihláškou. Na tyto přihlášky byste rádi využili dotaci.

 

Aktuálně do dotace můžete zahrnout (např.):

 • 50 000 Kč – příprava ČR přihlášky
 • 15 000 Kč – 2 odpovědi na výměr Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV)
 • 100 000 Kč – příprava PCT přihlášky

 

Zahrnout však můžete i výdaje, které se ještě neuskutečnily, ale je pravděpodobné, že do zveřejnění přihlášek nastanou. Ke zveřejnění dochází obvykle 18 měsíců od podání první přihlášky, v našem případě tedy v prosinci 2023.

Do prosince 2023 mohou nastat například tyto výdaje:

 • 2 000 EUR – žádost o mezinárodní průzkum
 • 10-30 000 Kč – odpovědi na výměr úřadu
 • 20-30 000 Kč – překlad PCT přihlášky
 • další výdaje za rozšíření ochrany do dalších států

 

Všechny tyto výdaje můžete zahrnout do dotace a získat zpět 75 % z nich.

Je ale potřeba jejich výši odhadnout předem a nastavit finanční strop projektu, který ale nesmí být vyšší než 500 tis. Kč a zároveň nepřesahovat váš prostor v de minimis.  Tato částka lze nedočerpat, ale nelze přečerpat. Proplaceny pak dostanete pouze výdaje, které se opravdu uskutečnily.

Podmínky dotace:

 • Fyzická realizace projektu musí být v ČR mimo kraj Praha
 • Dotace probíhá v režimu de minimis (max. podpora žadatele za poslední 3 účetní období nesmí přesáhnout 200 tis. EUR)
 • Žadatel má zveřejněny účetní závěrky za poslední 2 účetní období
 • Žadatel má uvedeného skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů
 • Uvedená činnost v rejstříku (dle CZ-NACE) žadatele koresponduje s projektem
 • Uznatelné jsou pouze neinvestiční výdaje

Zaměříme se na podmínky dotace, průběh dotačního řízení i doporučení, jestli a kdy podat žádost.

Žádost o dotaci obvykle potřebujeme zkoordinovat se strategií přihlašování patentů a ochranných známek. Někdy proto kvůli přihláškám práv musíme jednat rychle, jindy naopak máme na podání žádosti více prostoru.

Pro podání žádosti a v průběhu řízení je potřeba doložit dokumenty k ověření splnění podmínek dotace. Jedná se například o prohlášení k velikosti podniku, prohlášení k de minimis či elektronická konverze plné moci.

V této fázi od vás potřebujeme největší součinnost, neboť je třeba dokládat informace z vašeho účetnictví, které nemusí být veřejně přístupné.

Žadatel o dotaci je hodnocen v rámci definice jednoho podniku, tzn. splnění podmínek se hodnotí společně u žadatele + u podniků, v nichž má min. 25% podíl. V některých případech do definice spadají také podniky přímých příbuzných, zvláště u manželů, sourozenců, rodičů a dětí.

Zkompletujeme dodané podklady a přihlášky průmyslových práv, připravíme a podáme žádost o dotaci.

Následující cca 2 měsíce probíhá kontrola formálních a věcných podmínek dotace a také kontrola žadatele. O stavu vaší žádosti vás budeme průběžně informovat.

 

Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace je potřeba doplnit účetní závěrky za 2 předchozí uzavřená účetní období, a to jak u žadatele, tak u podniků, v nichž má alespoň 25% podíl. V některých případech je nutné doplnit i podniky přímých příbuzných (rodiče, manželé, sourozenci, děti).

Pokud tyto dokumenty zveřejňujete ve Sbírce listin, umíme si je dohledat. V opačném případě je od Vás budeme potřebovat získat.

Vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace začíná doba udržitelnosti projektu, která je u patentových projektů obvykle 3 roky. S jeho vydáním také začíná povinnost plnění publicity projektu.

Pokud máte vydané Rozhodnutí, a také již došlo k ukončení vašeho projektu (např. zveřejněním všech patentových přihlášek zahrnutých v dotaci), můžeme začít řešit Žádost o platbu.

 

V průběhu řízení je potřeba komunikovat s projektovým manažerem a dokládat monitorovací zprávy.

Doba udržitelnosti projektů s patentovými přihláškami je obvykle 3 roky. Za každý rok se pak dokládá 1 monitorovací zpráva.

O dotační projekty se staráme od A do Z – administrativně zařídíme žádosti i všechny zprávy o udržitelnosti. Nemáme však přístup do vašeho účetnictví ani vývoje vaší společnosti, proto v některých případech budeme potřebovat vaši součinnost či potvrzení dalších kroků, jejichž návrh připravíme.

Žádost o platbu můžeme podat až po ukončení projektu (zveřejnění patentových přihlášek, zápis ostatních práv).

Teprve v ní předkládáme konkrétní výdaje, které chceme v rámci dotace získat zpět. Jedná se o konkrétní faktury, potvrzení o platbě, případně kartu majetku atp. Maximální výše těchto výdajů je závislá na finančním stropu stanoveném v Žádosti o dotaci a na omezení výzvy – 500 tis. Kč.

K proplacení dotace dojde cca 2-3 měsíce po podání Žádosti o podporu.

 

 

V rámci 3leté doby udržitelnosti je zapotřebí dokládat tzv. Zprávy o realizaci – monitorovací zprávy, které popisují vývoj patentových a dalších přihlášek v dotaci.

Jejich součástí jsou např. účetní závěrky a také důkazy o plnění povinné publicity (screenshot příspěvku na sociálních sítích, odkaz na web, fotografie).

Co od vás potřebujeme při podání žádosti:

 • Potvrzení o podání přihlášky od příslušného úřadu (není potřeba, pokud již spolupracujeme)
 • Smlouvu s patentovým zástupcem
 • Potvrzení o vedení účtu
 • Plnou moc – buď elektronicky podepsanou, nebo elektronickou konverzi úředně potvrzené plné moci (vyhotoví např. na CzechPOINTu)

 

V další fázi také budeme potřebovat doplnit:

 • Prohlášení k velikosti podniku
 • Účetní závěrky všech podniků spadající do definice jednoho podniku za poslední 2 uzavřená účetní období
 • Prohlášení k de minimis

O velkou část administrativy spojenou s žádostí o dotaci se postaráme my. Zvláště na začátku však budeme potřebovat vaši součinnost či potvrzení dalších kroků, jejichž návrh připravíme. Nemáme totiž přístup ke všem účetním informacím, které jsou pro žádost potřeba, protože nemusí být veřejné.

Jste na správném místě

Pomůžeme vám zvýšit šance na získání podpory

Máte více otázek? Nejste si něčím jistí? Zajímalo by vás, jestli se dotace vztahuje i na vás? Nebo chcete rovnou začít?