13. listopadu 2023

K čemu je dobrý utajovaný vynález?

Základním smyslem patentové ochrany je, že původce vynálezu (ten, kdo vylepšení vymyslel) si k němu na určitém území může nárokovat naprostou exkluzivitu, a to až na 20 let (v případě léčiv na 25 let). Výměnou za to podrobnosti o vynálezu zveřejní, a to tak, aby bylo pro ostatní odborníky jednoduché se s ním seznámit. Ti jej ale nemohou bez souhlasu majitele patentu využívat. Ustanovení § 71 patentového zákona ale umožňuje tzv. utajovaný vynález. Taková možnost je velmi lákavá, nicméně velmi komplikovaná, krajně nepravděpodobná a navíc ve většině případů zbytečná.

Ke zveřejnění patentu dochází automaticky zveřejněním patentové přihlášky, a to nepozději 18 měsíců od jejího podání.

Co je utajovaný vynález?

Představa nezveřejnění technického řešení a přitom získání jeho ochrany je opravdu poutavá. Nicméně – neexistuje proto, aby umožnovala původcům obcházet smysl patentů, ale chránit zájmy státu.

Institut utajovaného vynálezu je v zákoně zakotven, aby chránil před vyzrazením informace, které mají velký strategický význam pro Českou republiku. Vynález chráněný utajeným patentem obsahuje „utajovanou informaci“, se kterou se může seznámit pouze osoba, která má příslušnou bezpečnostní prověrku. To téměř znemožňuje jakoukoli legální prezentaci vynálezu potenciálním obchodním partnerům nebo investorům, a také velice zužuje okruh osob, které původce může přizvat k dalšímu vývoji (např. zaměstnance).

Přestože daná problematika v zákoně téměř není upravena, s ohledem na obecné právní principy, které se na ni vztahují, a také soudě podle účelu utajování vynálezu, je vlastník utajovaného patentu ve svých právech k němu velmi omezen.

Práva vlastníka utajovaného vynálezu

1

Komercializace vyloučena

Vlastník nemůže poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, ani na ně patent převést. Nejspíš jej nemůže bez souhlasu státu využívat ani sám.

2

Jediným subjektem, který může patent využívat (zřejmě na základě licenční smlouvy s původcem, případně nucené licence) je Česká republika.

3

Limitace při jednání o licenční smlouvě

Vlastník utajeného patentu je také značně limitován při jednání o licenční smlouvě s ČR. Otázkou i je, jak by probíhalo samotné vymáhání práv z patentu, který nebyl zveřejněn.

4

Ochrana mimo ČR vyloučena

K rozšíření ochrany byste potřebovali souhlas příslušného státního orgánu, typicky Národního bezpečnostního úřadu. A je těžko představitelné, že byste takový souhlas získali – došlo by ke zveřejnění utajované informace. Kdyby někdo jiný ve světě takový vynález okopíroval nebo vytvořil stejný, je proti němu vlastník utajovaného patentu bezmocný.

Má utajovaný vynález vůbec nějaké výhody?

Jedinou potenciální výhodu spatřujeme v tom, že i utajovaný vynález se zřejmě stává stavem techniky. A tak se dá předpokládat, že jeho udělení zabrání ostatním, aby získali patent na stejné řešení.

Veškeré informace, které byly zveřejněny před podáním patentové přihlášky, jsou označovány jako stav techniky. Jednou z podmínek pro udělení patentu je, aby byl vynález vůči stavu techniky nový. A tedy aby nebyl nikde předtím zveřejněn – v patentové přihlášce, ve videu, článku, na veletrhu či jinak

Patentové úřady (včetně českého) však tuto skutečnost při průzkumu nezjistí. Ochrana práv a jejich uplatnění tak zůstává pouze na vlastníkovi utajovaného patentu.

Navíc se nabízí otázka, zda by vůbec mohl vlastník patentu podávat připomínky, a tím zveřejňovat utajované informace. A co se stane s utajeným patentem, pokud dojde ke zveřejnění nebo vyzrazení utajované informace? Stane se z utajovaného patentu běžný patent? Právní předpisy nám odpověď nenabízí a ani v judikatuře jsme odpověď nenašli.

Jak zažádat o utajený patent?

Pokud se původce vynálezu domnívá, že patentová přihláška obsahuje utajovanou informaci, musí na přihlášce vyznačit návrh stupně utajení, a to hned při jejím podání.

Úřad průmyslového vlastnictví pak s přihláškou jedná jiným než standardním postupem. Mohou se s ní seznámit pouze zaměstnanci Úřadu s příslušnou prověrkou a pouze v zabezpečené místnosti. Do hry navíc vstupuje také Národní bezpečnostní úřad, který ve spolupráci s příslušným ministerstvem posuzuje stupeň utajení informací. Posoudí-li úřady patent jako hodný utajení, vznikají tím původci dodatečné povinnosti (např. poučovat zaměstnance, dodržovat mlčenlivost atd.).

Jak je to s utajovaným patentem nyní?

V dnešní době se utajované patenty údajně téměř neudělují. Zřejmě se jedná o zastaralý institut, který nedopatřením v zákoně přežil dobu zbrojení.

Vzhledem ke všem popsaným nevýhodám doporučujeme o utajení patentu neusilovat. Jděte buď cestou standardní patentové ochrany, nebo vynález nezveřejňujte vůbec a chraňte jej jako obchodní tajemství. Existuje sice možnost, že Úřady samy o utajení rozhodnou i proti vůli přihlašovatele, je to ale krajně nepravděpodobné a není nám znám žádný takový případ.

Jste na správném místě

Chcete strategicky chránit své vynálezy?