Libor Lanč

Patent Attorney & Lawyer

Libor vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, obor Právo a právní věda, kde se začal specializovat na právo duševního vlastnictví. Součástí PatentEnter je už od svých studijních let.

Pro naše klienty připravuje smluvní dokumentaci související s průmyslovými právy, jako jsou licenční smlouvy, smlouvy o převodu průmyslových práv či smlouvy, které předem upraví duševně právní aspekty spolupráce mezi osobami. Podrobně studoval problematiku zaměstnaneckých vynálezů a přechodu práva na patent na zaměstnavatele. Zaměřuje se také na ochranu označení a designu a s tím související právo ochranných známek a průmyslových vzorů. Dále má na starosti provádění duševně-právních auditů, při kterých pomáháme společnostem k nastavení správných firemních pravidel a procesů souvisejících s ochranou duševního vlastnictví. Je akreditovaným poskytovatelem služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan), zapsaným na seznamu poskytovatelů u Úřadu průmyslového vlastnictví. Zajišťuje pro klienty také administrativu a komunikaci se zahraničními patentovými zástupci při patentových řízeních v jiných státech. Stará se i o naše vnitřní právní záležitosti.

Zaměření

  • Právní poradenství a příprava smluvní dokumentace
  • Duševně-právní audity (IP Scan)
  • Právo ochranných známek a průmyslových vzorů
  • Zprostředkování patentových řízení v zahraničí